PeterLicht - Freunde

Freunde kommt alle
und bringt eure grauen Wolken mit
Freunde was wäre ich ohne euch

Kommt alle
Kommt alle
Zusammen werden wir schwarz

Hundertmal Gra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.