PeterLicht - Lost Lost Lost World

Ich war verloren.
Ich lief durch die Straßen und ich sah in Augen.

Und hinter jedem Auge lag ein schwarzer Ozean.

Und ich sah die Menschen.
Ich sah ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.