PeterLicht - Die Sprache der Augen

In der Sprache der Augen
bin ich
blind.
Blind bin ich
und augenlos

In der Sprache der Münder
bin ich
mundlos
Mundlos und stumm

In der Sprache der H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.