PeterLicht - Die Technik wird uns retten

Ich träumte
ich träumte
Ich träumte ich könnte schweben
ich liess mich fallen und flog
Ich träumte ich könnte schweben
ich liess mich fallen und flog
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.