PeterLicht - Ibuprofen

Ich war in einem Haus
da waren Menschen drin
das waren Menschen der Schwärze
und wir leuchteten wie Sterne in der Nacht

Und ob dein Gott ein Baum ist...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.