PeterLicht - Verloren

Ich lief ich lief ich lief ich lief durch durch eine Welt
ich sah Leute und sah in Augen

Hinter jedem Auge ein Ozean

ein Ozean
Hinter jedem Auge ein...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.