Lara Di Lara - Yaralılar

hep bir ağızdan konuşurlar
laf kalabalığında coşarlar
iki yüzlü görünmezler
iki dünyalı yaşarlar

ısrarla durduğu yerde dönerler
küçük küçük hesaplard...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.