Lara Di Lara - Bekledim

bekledim de bekledim
belki değişir her şey istedim
düzelir sabret dedim
noldu uçtu gitti bütün sözlerin

durdum hep tuttum hep
içimi dışıma vurdum hep...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.