Nadia Nakai - 40 Bars

Oh shit it's about to get wild right now
Nadia Nakai bragga
Emtee the Hustler yeah
And of course
It's Capital

I I
I just walked in with the racks
Put...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.