Riah Skit - SHIFT

Ooh yeah bitches drop for the crew yeah
That's us
Icey nigga no flu yeah
Racks up she don't talk she just do yeah do yeah
Do it for me keep it rocking...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.