Soweto Gospel Choir - I Bid You Goodnight

Lay down my dear brother
Lay down and take your rest
I wanna lay your head
Upon your Saviour's breast
I love you, but Jesus loves you best

I bid you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.