Eminem - Zeus

She says I am trash, but she listens to Tekashi (damn)
Bitch, you lost me (yeah)
Fair weather, wishy-washy
She thinks Machine washed me (what?)
Sw...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.