Eminem - Tone Deaf

Yeah, I'm sorry (huh?)
What did you say?
Oh, I can't hear you
I have an ear infucktion and I cunt finger it out (out, haha)
(I need Auto-Tune)
Ye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.