Marcella Bella - Nell'aria

Aria
Nell'aria
Voglia di te
È domenica e tu chissà che cosa fai
Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi
La mia voglia è grande
E' scandalosa ormai...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.