KC Lights - Girl

Girl
Baby, don't wanna be without you, yeah
I don't want nobody else

Girl
In my mind
Without a doubt
Girl
In my mind
Baby, don't wanna be wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.