LeiKiè - Fantasia nella Fattoria

FANTASIA NELLA FATTORIA

E la gallina cò-cò-cò
E la capretta bè-bè-bè
Che poi le chiede e-e-e
Vuoi star tu con me?

E poi son nate e-e-e
Una capretta ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.