H.E.R. - Il Nostro Mondo

Fieri di fare al mondo ì
Quello che ci renderà migliori
E non saremo soli

Liberi per davvero
Di riflettere
Sulle cose importanti
Quelle che va...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.