Decyfer Down - Vanity

If yesterday was here I,
I could turn and face all my fears
When tomorrow calls my name I,
I won't be afraid

[Chorus]
Change my name, I'm askin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.