Decyfer Down - Walking Dead

Pull the trigger now, end me,
Mark me for the kill,
Like I marked your hands your feet,
I spilled all your blood, flowing deeper,
To suffocate...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.