Sliqe - Luxury

Injayam uSliqe

Sitting at the top of Japan
Cancun living is so surreal
Body in the sands of Brazil
Damn that body so divine
Out here chilling with yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.