Nadia Nakai - Amai

Amai vangu vochema

Amai vangu vochema
Mwanangu mwanangu mwanangu
Amai vangu vochema
Mwanangu mwanangu mwanangu

Don't see the fam and my friends even...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.