L Tido - It Ain't My Fault

It ain't my fault
She’s smiling at me I’m up here
She likes what she sees it ain't my fault
Smiling alone
Winding alone
I take her home it ain't my fa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.