Chris Stapleton - Whiskey Sunrise

There's a tear in the mud on the banks of the river
And the sound of a lover's goodbye
And a pain in my heart 'cause I could not forgive her
That's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.