Marina Flor - Minha Alegria

E quando a saudade bate
Coração fica apertado querendo te ver
Chego a sentir teu cheiro
O toque do seu carinho que me dá prazer
Vejo a lua da minh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.