Bad Bunny - LA NOCHE DE ANOCHE

Yo sé que esto no volverá a pasar
Pero si volviera a pasar
Sé que sería tu debilidad

Porque la noche de anoche fue (-ue)
Algo que yo no puedo ex...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.