X38times - Drop Em Dead

Tyrell made that hoe,
(Collin did it again)

Intro: ah drop em, drop em, drop em
drop em,ah drop em, drop em, drop em
drop em ah drop em, drop em, dro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.