Jason Derulo - Love Not War (The Tampa Beat)

Jason Derulo (yeah)
Oh, oh
Ooh

Bust it open for a gift
I put diamonds on your wrist
I can't buy your lovin'
It's never enough
I took that gir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.