Blasterjaxx - Jingle Bell Rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin' and blowin' up bushels of fun

Now the jingle hop has be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.