Future - Bought A Bad Bitch

Bought a bad bitch (yeah), bought a bad bitch, bought a bad bitch, yeah
(Man, I was just talking to Pluto, big bro)
Bought a bad bitch, bought a bad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.