Future - Heart In Pieces

Yeah, it's just me and me
No, I don't trust these niggas
No, it's just me and me
Yeah, uh, and these boys ain't seein' me (ayy)
No, it still didn'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.