David Guetta - Sexy 17

Yeah
Come on
Uh

Oh baby so fine
You got me on the line
On your beautiful scheme
Sexy seventeen
Honey you so shy
Baby you?re so young
I know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.