The Kid LAROI - WITHOUT YOU

You cut out a piece of me, and now I bleed internally
Left here without you (no, no, no), without you (ooh, ooh)
And it hurts for me to think about ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.