The Kid LAROI - FEEL SOMETHING

(Scott Storch)
(Mello made it right)

I need to pour me up a cup just to feel somethin'
I feel like I been through so much, I don't even feel noth...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.