The Kid LAROI - F*CK YOU, GOODBYE

Fuck you, goodbye
You hurt me, for the last time
It's time for me to move on
So fuck you and goodbye
I gave you love and I hate it (yeah, yeah)
Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.