The Kid LAROI - ALWAYS DO

Said I wouldn't drink, but I did the same day
Shit, I lied to your face like I always do
Said I was gon' change, both knew that I can't
Shit, I'd r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.