Nadia Nakai - 100

Taking shots of this Hennessy
Look at what it's done to me
Tryna swerve on them niggas
They ain't down, I ain't gon' miss 'em
Keeping it one hundred
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.