Nadia Nakai - The Man

Bitch I’ve been the man
Bitch I’ve been the man
Couple last shots shutdown Instagram
Bitch I’ve been the man
Bitch I’ve been the man
Double tap my shi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.