Nadia Nakai - On The Block

The block's hot
Rolling with the squad, I'm ready to O shots
Get the strap, tryn'a put these bodies in a box
Side-stepping niggas I'm doing the foxtro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.