Nadia Nakai - Yass Bitch

Yo, I'm just trynna get my paper hunnie
I’d rather be crying in a Ferrari
Than dealing with a broke nigga you know
Like I just want my nails did
I jus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.