Nadia Nakai - Big Pun

This ain't ya Kingdom
Welcome to Queendom
Y'all Kings fall, the queen come
Big Pun the Queendom
Big Pun the Queendom
Big Pun the Queendom
Big Pun the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.