Nadia Nakai - Imma Boss

Top ten, I'm not ten, I'm top one
Look at my score
And I told my niggas we got one
I see the shade they throwing but you can't block son
I shine so br...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.