Alida - One More Dance

Lately I've been feeling low
I know I should let you go, oh oh oh
Got me on my tippy toes
See you wherever I go, oh oh, ohh

You're in my head
You're ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.