H.E.R. - Hold On

Hey, yeah, yeah

On to me
You ain't been holding on
On to me
I can't wait too long, I don't wanna keep
It's hard to sleep
I wanna be free
Wann...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.