F-Brown - Cuéntale

Bebé por qué tu sigues con el
Sin quererlo ni ver
Vente que te quiero tener
Sin boda en la luna de miel
Vamos a escaparnos para un hotel
Modélame e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.