Raya Real - La Cintura

Destaca cuando anda
Va causando impresión
Cada día cuando levanta
Brilla como el sol
Su vestido de seda
Calienta mi corazón
Como en una novela
En la t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.