Gucci Mane - Meeting

(J White, I need a beat I can go off on, ooh)
Yeah, Big 'Latto
'Latto

Uh, yeah, I'ma make a mess all on them Versace sheets (yeah)
I love to pul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.