21 Savage - Mr. Right Now

(Metro)

I'ma slide anytime you want
Put you in Chanel, I'ma teach you how to stunt (21)
Slip and slide like a waterfall
You need some TLC, we ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.