Giveon - Stuck On You

Ooh-ooh
Ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh

Up in your room once again, tempted
Bad for me, it's the truth, but I can't miss this
Don't tell my friends that I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.