Giveon - Last Time

Mmm, mmm-mmm
Come over
I know I shouldn't, know you shouldn't come over
No

Back into your arms again and you say it's gettin' old
Sayin' that I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.