Sara Gazarek - Never Will I Marry

Never, never will I marry,
Never, never will I wed.
Born to wander solitary,
Wide my world, narrow my bed.
Never, never will I marry,
Born to wander '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.